de Arnhemse Huismus
Actief in bescherming en behoud van de Huismus

Wettelijke bescherming van de huismus:

 

Flora & Faunawet

 

De huismus is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora & Faunawet. 

Hij staat ook vermeld in de vogelrichtlijn. Bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen voor de soort geldt de uitgebreide toets. De huismus staat tevens als gevoelig vermeld op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (2004) Algemene regels:

 

De Wet op natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels.  


Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt: 

  • Het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1):
  • Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • Het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • Het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel in delen of producten ( artikel 3.2)

 

Overtreden van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en bijhorende uitvoeringsregelgeving.


 Er dient ten alle tijden een ontheffing worden aangevraagd bij de Provincie om de huismus te mogen verstoren.


Bijzondere regels huismus

 

De wet op natuurbescherming bied bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels.

De nesten en habitat van de huismus  zijn het GEHELE jaar beschermd, omdat zij als koloniebroeders elk seizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De nesten zijn daarom jaarrond beschermd


  • Op geen enkel moment van het jaar mogen inwoners al dan niet bedrijfsmatig, nest- en verblijfplaatsen van de huismus verstoren.
  • Gemeente is niet bevoegd een besluit te nemen over de aangetroffen nest en verblijfplaatsen van huismussen. Alles met betrekking tot bestaande verblijfplaatsen van de huismus valt onder de Flora & Fauna wet. Handhaving daarvan is de verantwoording van de Provincie.


 

 

Strafrechtelijke vervolging

Overtreden van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en bijhorende uitvoeringsregelgeving.

 Er dient ten alle tijden een ontheffing worden aangevraagd bij de Provincie om de huismus te mogen verstoren.Stichting de Arnhemse huismus en strafvervolging


Stichting de Arnhemse Huismus doet van iedere overtreding aangifte bij de politie en de provincie Gelderland en gaat actief de overtreding monitoren om verdere schade / overtredingen te voorkomen.Kennis documentatie

 

Kennis documentatie
Informatie over de huismus en bescherming
BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf (6.08MB)
Kennis documentatie
Informatie over de huismus en bescherming
BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf (6.08MB)


Jaarrond beschermde nesten
Overzicht jaarrond beschermde diersoorten
Lijst_soorten_jaarrond_beschermde_nesten.pdf (25.54KB)
Jaarrond beschermde nesten
Overzicht jaarrond beschermde diersoorten
Lijst_soorten_jaarrond_beschermde_nesten.pdf (25.54KB)

 

Bron : documentatie Vogelbescherming Nederland.


Vragen omtrent wetgeving?

 

Neem telefonisch contact op met de Arnhemse Huismus of stel uw vraag via het contactformulier.